Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9377/UBND-XDCB 11/09/2021 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình Phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2030
2 1003/VPUBND-TCKH 04/05/2022 V/v dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3 1002/VPUBND-TH 04/05/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện giao tháng 3, 4 năm 2022
4 990/VPUBND-NN 29/04/2022 Về việc tham mưu dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
5 2256/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 2255/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 2254/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 2253/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 2252/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 2251/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 2250/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 2249/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 2248/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 2247/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 2246/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 2245/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 2244/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 2243/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 2242/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
20 2241/BC-UBND 29/04/2022 Tình hình hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tháp Mười đến 31/3/2022