Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6038/QĐ-UBND 06/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
2 6037/QĐ-UBND 06/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh phân bổ số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
3 6035/UBND-TCKH 06/10/2022 V/v sử dụng kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
4 6033/QĐ-UBND 06/10/2022 Về việc giao dự toán bổ sung và phân khai chi tiết vốn đầu tư Đường bờ Tây kênh 500 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021
5 2353/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v gửi báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em
6 6010/UBND-TCKH 04/10/2022 V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện tiết kiệm năng lượng năm 2023
7 6032/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 6031/BC-UBND 06/10/2022 Báo cáo về tình hình liên kết tiêu thụ 9 tháng đầu năm và thông tin đề nghị hỗ trợ tiêu thụ quý IV năm 2022 và năm 2023
9 2350/VPUBND-TCKH 06/10/2022 V/v đăng ký kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025
10 2337/VPUBND-XDCB 05/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ bảy
11 2336/VPUBND-VX 05/10/2022 V/v góp ý Quy chế Quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp
12 6017/UBND-NN 30/11/1899 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
13 5415/QĐ-UBND 14/09/2022 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch
14 2348/VPUBND-TCKH 06/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 2347/VPUBND-TCKH 06/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính
16 2346/VPUBND-VX 06/10/2022 V/v triển khai riển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
17 2345/VPUBND-NN 06/10/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025
18 2344/VPUBND-TH 06/10/2022 V/v báo cáo công tác hội nhập quốc tế năm 2022
19 6018/QĐ-UBND 05/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Nhất (kênh Năm – MHX).
20 5506/QĐ-UBND 19/09/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hồ bơi xã Đốc Binh Kiều