Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 567/VPUBND-TCKH 15/03/2022 V/v thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện
2 1294/UBND-NV 15/03/2022 V/v góp ý dự thảo các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế huyện
3 565/VPUBND-VX 15/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
4 1292/UBND-NN 15/03/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn
5 1291/UBND-XDCB 15/03/2022 V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt
6 1161/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1162/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1163/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1164/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1165/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1166/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 1167/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1168/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1169/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1290/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 1289/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 1288/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 1287/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 1286/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1285/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng