Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6759/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v đăng ký kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
2 6758/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v tham mưu báo cáo thực hiện Kế hoạch số 17/KHUBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
3 6757/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch an toàn điện năm 2022
4 6754/UBND-XDCB 04/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
5 6753/UBND-NN 04/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
6 6752/UBND-VX 04/11/2022 V/v ý kiến chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, công ty trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 6751/UBND-VX 04/11/2022 V/v tham mưu triển khai Kế hoạch Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030
8 6749/UBND-VX 04/11/2022 V/v tham mưu Kế hoạch “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
9 2521/VPUBND-TCKH 04/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
10 2520/VPUBND-XDCB 04/11/2022 V/v phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, cao tốc
11 2519/VPUBND-XDCB 04/11/2022 V/v ý kiến nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1499/QĐ-UBND-HC ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh
12 6738/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Nguyễn Thị A
13 6737/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lê Văn Đôi
14 6736/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - hộ bà Nguyễn Thị Luận
15 6735/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Hà Hoàng Giang
16 6734/UBND-NV 04/11/2022 V/v chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quốc gia
17 6733/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - hộ ông Lê Văn Sử (Lê Thị Mận), xã Hưng Thạnh
18 6732/TTr-UBND 04/11/2022 Về việc lấy ý kiến phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chợ Đốc Binh Kiều
19 6730/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
20 6725/UBND-XDCB 03/11/2022 V/v thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia