Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2192/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 2191/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 2190/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 2189/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 2188/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 2187/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 2186/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 2185/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 2184/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 2183/BC-UBND 28/04/2022 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
11 2182/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 2181/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 2180/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 2179/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 2178/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 2177/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 2176/QĐ-UBND 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 2174/QĐ-BĐD 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022
19 2173/QĐ-BĐD 28/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022
20 2172/QĐ-UBND 28/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Lợi