Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 723/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
2 1470/UBND-XDCB 24/03/2022 V/v đăng ký bổ sung vốn năm 2022
3 1471/UBND-TCKH 23/03/2022 V/v tạm ứng kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An)
4 1384/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
5 1473/UBND-NN 24/03/2022 Về việc đăng ký mô hình sản xuất hữu cơ giai đoạn 2022-2025
6 720/VPUBND-VX 04/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2022
7 1838/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Tháp Mười, giai đoạn 2021 - 2030
8 1465/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 1464/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 1463/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 1462/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 1461/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 1460/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 1459/QĐ-UBND 23/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 1458/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Trọng Bình, thửa 116, tờ bản đồ số 14, thị trấn Mỹ An
16 1457/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Trọng Bình, thửa 115, tờ bản đồ số 14, thị trấn Mỹ An
17 1456/QĐ-UBND 23/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Hoàng Thái, thị trấn Mỹ An
18 1452/UBND-VX 23/03/2022 V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022
19 11837/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
20 645/VPUBND-VX 23/03/2022 V/v hỗ trợ thông tin bảo hộ công dân tỉnh Đồng Tháp đang sinh sống tại U-crai-na