Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6719/UBND-VX 03/11/2022 V/v triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố toàn thông tin mạng Việt Nam
2 6718/UBND-NV 03/11/2022 V/v thực hiện nội dung hoạt động tôn giáo bổ sung
3 6716/UBND-VX 03/11/2022 V/v tham mưu lập dự trù kinh phí tổ chức Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
4 6715/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa Trường, lớp năm 2022 (lần 2)
5 6710/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Hộ bà Hồ Thị Điệp
6 6709/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Đinh Hoàng Long, xá Phú Điền
7 6708/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 6707/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 6706/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
10 6705/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Dương Minh Truyền, xã Trường Xuân
11 6704/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An- Hộ ông Nguyễn Văn Bùi
12 6703/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Dương Văn Nhân, xã Trường Xuân
13 6702/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Phạm Ngọc Em, huyện Binh Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
14 6701/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Võ Văn Đết, xã Thanh Mỹ
15 6700/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Lê Văn Thanh, xã Láng Biển
16 6699/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Ngô Thị Dư, xã Thanh Mỹ
17 6698/UBND-NC 03/11/2022 Về việc lập Thống kê đất đai năm 2022 huyện Tháp Mười
18 6664/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 6696/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
20 6665/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng