Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6197/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Hồ Thị Năm
2 6196/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lương Thị Mén
3 6194/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Huê
4 6194/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phan Văn Hơn
5 6193/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Em
6 6192/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trang Văn Chi
7 6191/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Văn Bé
8 9954/QĐ-UBND 12/10/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
9 9953/UBND-XDCB 12/10/2021 V/v bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng (từ cầu kênh Giữa đến cầu kênh Bùi) thuộc dự án Mở rộng đường ĐT.846 đoạn Mỹ An – Bằng Lăng
10 2023/VPUBND-NN 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu tại Báo cáo số 270/BC-VPĐP ngày 11 tháng 10 năm 2021 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh
11 2022/VPUBND-NN 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 893/UBND-KT ngày 06 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh
12 9096/QĐ-UBND 26/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hưng Thạnh
13 9150/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ thị trấn Mỹ An
14 9149/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Thanh Mỹ
15 9136/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè chợ Đốc Binh Kiều
16 9135/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè CDC trung tâm và chợ xã Thanh Mỹ
17 9139/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè Khu vực chợ và Khu Trạm Y tế xã Phú Điền
18 6190/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Bảy
19 6189/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bảy
20 6188/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Một