Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [173/UBND-VX - 16/01/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông
2 [172/UBND-VX - 16/01/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh
3 [171/UBND- - 16/01/2024 Về việc góp ý kiến dự thảo Đề án Phát triển hợp tác xã ngành hàng lúa gạo bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
4 [170/UBND- - 16/01/2024 Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục HTX dự kiến hỗ trợ theo Dự thảo “Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025” (lần 3)
5 [169/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
6 [168/KH-UBND - 16/01/2024 KẾ HOẠCH Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024
7 [167/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 [166/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 [165/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 [164/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 [163/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 [162/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 [161/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 [160/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 [159/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 [158/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 [157/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 [156/ QĐ-UBND - 16/01/2024] 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 [155/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 [154/ QĐ-UBND - 16/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội