Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 526/VPUBND-VX 11/03/2022 V/v tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong điều kiện bình thường mới
2 1190/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 112, tờ bản đồ số 47
3 1189/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 113, tờ bản đồ số 47
4 1188/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 114, tờ bản đồ số 47
5 1187/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 115, tờ bản đồ số 47
6 1186/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc hủy Quyết định số 11497/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
7 1185/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất -hộ bà Châu Thị Diễm An, thị trấn Mỹ An
8 1184/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 1183/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 1182/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 1181/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 1180/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 1179/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 1178/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 1177/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 1176/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 1175/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 1174/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
19 1173/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
20 1172/UBND-NC 11/03/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp