Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 155/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 2251/TTr-UBND 30/03/2023 Tờ trình Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 24/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3 2250/KH-UBND 30/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ Khánh thành Thư viện cộng đồng xã Đốc Binh Kiều hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 năm 2023
4 2071/KH-UBND 24/03/2023 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4) năm 2023
5 2249/TTr-UBND 30/03/2023 Tờ trình Dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025 (TTHU)
6 2113/UBND-NV 24/03/2023 V/v hướng dẫn thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2023
7 2248/TTr-UBND 29/03/2023 Về phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách, Nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng và kết dư ngân sách huyện năm 2022
8 154/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 153/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 152/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 150/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 149/QĐ-UBND 06/01/2023 149/QĐ-UBND - 06/01/2023] Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 150/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 148/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 147/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 146/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 145/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 143/UBND-XDCB 06/01/2023 V/v cung cấp số liệu cát san lấp và đánh giá tác động của việc tăng giá cát đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
19 144/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 142/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân đối với ông Ngô Văn Quân