Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 435/KH-UBND - 13/01/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch đặc thù năm 2023
2 434/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 433/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 432/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 431/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 430/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 429/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 428/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 427/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 426/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 425/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 424/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 423/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Vỏ Văn Hoang
14 422/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Thanh Trúc
15 421/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Lê Thị Cúc
16 420/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Nguyễn Thị Tâm
17 419/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 377/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Tân Kiều - Hộ ông Nguyễn Văn Cường
18 417/BC-UBND - 13/01/2023 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí Huyện học tập
19 416/QĐ-UBND - 13/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Quí- hộ ông Trương Văn Le
20 415/UBND-NN - 13/01/2023 Về việc đề nghị xem xét thời gian thực hiện hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 14.3 của tiêu chí số 14 Y tế xã nông thôn mới nâng cao của xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều