Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 444/UBND-NV - 16/01/2023 V/v gia hạn thực hiện các giải pháp đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
2 443/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 442/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 441/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc tiếp nhận trợ cấp xã hội
5 440/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 439/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 438/TB-UBND - 13/01/2023 Thông báo về việc trả lại hồ sơ của ông Phan Văn Bé do không đủ điều kiện giải quyết (Đốc Binh Kiều)
8 437/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 436/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 435/KH-UBND - 13/01/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch đặc thù năm 2023
11 434/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 433/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
13 432/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 431/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 430/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 429/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 428/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 427/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 426/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 425/QĐ-UBND - 13/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng