Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6657/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 6656/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 6655/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 6654/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
5 6653/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
6 6588/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6594/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6595/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
9 6589/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 6645/UBND-TCKH 01/11/2022 V/v đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
11 6644/UBND-TCKH 01/11/2022 V/v thực hiện báo cáo, cung cấp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước
12 6642/UBND-NN 01/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng
13 6641/UBND-NN 01/11/2022 Về việc chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn
14 6640/UBND-VX 01/11/2022 V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục Mầm non đầu năm học 2022 - 2023
15 6593/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 6590/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 6591/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 6592/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 6628/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Lê Hoàng Châu
20 6627/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hoàng Dân