Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1408/UBND-TH 22/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
2 1407/UBND-TH 22/03/2022 V/v góp ý đối với Phương án đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh” năm 2022
3 1406/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
4 1405/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 1404/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
6 1403/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
7 1402/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
8 1401/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
9 1400/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
10 1395/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
11 1394/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 1393/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 1392/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
14 1391/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
15 1390/UBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện dự án mô hình giảm nghèo từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
16 634/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
17 633/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Tỉnh năm 2022
18 632/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2022 trên địa bàn huyện
19 631/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 98/TB-VPUBND ngày 18/3/2022
20 630/VPUBND-VX 22/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022