Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 615/VPUBND-VX 18/03/2022 V/v hỗ trợ đoàn làm phim về cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
2 1373/TTr-UBND 21/03/2022 Về thông qua vị trí dự kiến di dời Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1
3 1371/UBNd-TH 18/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 288/QĐ-TTg, ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
4 1307/QĐ-UBND 15/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh sách các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sơ sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
5 10733/UBND-XDCB 19/11/2021 V/v điều chỉnh khối lượng thi công công trình Nâng cấp cầu kênh 200 thuộc Đường bờ kênh Đông K27
6 1358/QĐ-UBND 18/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình CDC trung tâm xã Phú Điền
7 607/VPUBND-XDCB 18/03/2022 V/v tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
8 1355/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí an toàn giao thông năm 2022
9 606/VPUBND-VX 18/03/2022 V/v triển khai hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022
10 605/VPUBND-XDCB 18/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện trả lời Công ty TNHH BĐS Minh Đăng về khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi “khu dân cư thương mại Minh Đăng”
11 1353/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Ngọc Ánh, TTMA
12 1352/QĐ-BQL 18/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chính sách
13 1351/QĐ-BQL 18/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ đời sống cho đối tượng chính sách
14 1172/BC-UBND 11/03/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Tháp Mười
15 1334/UBND-TCKH 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
16 1350/UBND-VX 18/03/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
17 1344/UBNd-VX 18/03/2022 V/v góp ý danh mục dự kiến tổ chức các sự kiện văn hoá du lịch tại các địa phương
18 1343/UBND-XDCB 18/03/2022 V/v bổ sung danh mục đầu tư trường học trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025
19 1342/UBND-VX 18/03/2022 V/v góp ý dự thảo quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài
20 1341/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Tân Kiều 3