Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10941/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Mỹ Đông (điểm gần trường TH)
2 1338/UBND-VX 18/03/2022 V/v cho ý kiến về phương án quy hoạch mặt bằng xây dựng Trường THPT Trường Xuân
3 1337/QĐ-UBND 18/03/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Mỹ Hoà
4 1334/UBND-VX 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
5 604/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện theo nội dung yêu cầu Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022
6 603/VPUBND-VX 18/02/2022 V/v điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng
7 602/VPUBND-NN 18/03/2022 Về việc tham mưu rà soát Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
8 1332/UBND-XDCB 17/03/2022 V/v báo cáo định kỳ tiến độ đầu tư công
9 598/VPUBND-XDCB 17/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục tại chợ Trường Xuân
10 595/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v phối hợp thống nhất nhân sự tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022
11 593/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v khẩn trương thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
12 590/VPUBND-XDCB 17/03/2022 V/v tham mưu UBND huyện hướng dẫn cho Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu trình tự, thủ tục đầu tư vào Cụm công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân (lần 2)
13 589/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v bổ sung nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
14 588/VPUBND-VX 17/03/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022
15 587/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương còn chưa sử dụng đến cuối năm 2020
16 1331/GP-UBND 17/03/2022 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke
17 1330/UBND-VX 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp
18 1328/BCĐ-VHXH 16/03/2022 V/v tổ chức Hội nghị hộ nghèo năm 2022
19 586/VPUBND-NN 17/03/2022 Về việc đẩy mạnh thực hiện quy chế quản lý sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp
20 584/VPUBND-TCKH 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản