Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7097/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 7097/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 [7098/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
4 7099/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 7100/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 [7101/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 7102/QĐ-UBND 10/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 7085/BC-UBND 10/10/2023 7085/BC-UBND - 11/10/2023] BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước đến nay
9 7958/TB-UBND 12/10/2022 THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tính, năm học 2021 – 2022
10 7082/TTr-UBND 10/10/2023 Về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến hạn để tiếp tục cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện
11 [7061/TTr-UBND 10/10/2023 TỜ TRÌNH BTV thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
12 [7060/TTr-UBND 10/10/2023 TTr TTHU thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
13 [7057/TTr-UBND 10/10/2023 TỜ TRÌNH TTHU Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2023
14 [7087/BC-UBND 10/10/2023 BÁO CÁO Kiểm điểm tập thể Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
15 [7083/TTr-UBND 10/10/2023 TTr Về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2018 đến hạn để tiếp tục cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện
16 [7062/TTr-UBND 10/10/2023 TỜ TRÌNH BCH thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
17 7059/TTr-UBND 10/10/2023 TỜ TRÌNH BCH Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2023
18 [7091/UBND-NC 10/10/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành Thanh tra
19 [7089/UBND-TCKH 10/10/2023 V/v tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ
20 [7088/UBND-NN 10/10/2023 Về việc rà soát nhu cầu vay vốn theo từng hình thức cho vay thí điểm của AGRIBANK