Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 575/VPUBND-NN 16/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
2 574/VPUBND-VX 16/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
3 1303/UBND-TCKH 15/03/2022 V/v chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2021 sang năm 2022
4 1302/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Huỳnh Văn Chính, xã Mỹ Hòa
5 1301/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Danh, xã Phú Điền
6 1300/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Đinh Văn Phúc, xã Hưng Thạnh
7 1299/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Minh Phúc, xã Phú Điền
8 571/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v báo cáo việc lãnh đạo, triển khai các dự án được bố trí vốn trong năm 2022
9 570/VPUBND-VX 15/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
10 569/VPUBND-XDCB 15/03/2022 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu Sapo Đồng Tháp của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nông sản Sapo Đắk Lắk
11 1296/UBND-NV 15/03/2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
12 567/VPUBND-TCKH 15/03/2022 V/v thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện
13 1294/UBND-NV 15/03/2022 V/v góp ý dự thảo các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế huyện
14 565/VPUBND-VX 15/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
15 1292/UBND-NN 15/03/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn
16 1291/UBND-XDCB 15/03/2022 V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt
17 1161/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 1162/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1163/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1164/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội