Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6355/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 6354/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Thạnh Lợi
3 6352/UBND-NC 21/10/2022 Về việc cung cấp thông tin danh sách các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
4 6351/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc giao bổ sung giao dự toán và phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
5 2495/VPUBND-VX 21/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
6 6346/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6326/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6338/BC-UBND 20/10/2022 Báo cáo thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
9 6345/UBND-TH 21/10/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
10 6344/UBND-NV 21/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
11 6343/KH-UBND 21/10/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và kiểm tra, chấm điểm TTVH-HTCĐ năm 2022
12 6327/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6342/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc giao dự toán và phân khai kinh phí lập quy hoạch từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022
14 6341/UBND-NN 20/10/2022 V/v thực hiện Thông báo số 367/TB-VPĐP ngày 11/10/2022 của Văn phòng Điều phối tỉnh về thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong về kết quả kiểm tra giám sát thực hiện Kết luận số 250-KL/TU trên địa bàn
15 6339/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo phương án truyền thông quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
16 6336/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ ở người trên địa bàn Tỉnh
17 6335/UBND-NN 20/10/2022 Về việc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn huyện
18 6334/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp
19 6333/UBND-VX 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023
20 6332/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2023