Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6441/UBND-VX 24/10/2022 V/v rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho tháng 11 và tháng 12 năm 2022
2 6440/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Đánh giá 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
3 6431/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2022
4 5288/QĐ-UBND 08/09/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên (sân) trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An
5 6429/UBND-XDCB 24/10/2022 V/v ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công
6 6428/UBND-VX 24/10/2022 V/v tham mưu Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
7 6427/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v thu hồi tài sản Trường Tiểu học Trường Xuân 1
8 6426/UBND-VX 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
9 6425/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tháng 10 năm 2022
10 6423/QĐ-UBND 24/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ bơi xã Đốc Binh Kiều
11 6422/UBND-XDCB 24/10/2022 V/v điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý và phân bổ
12 6421/UBND-NV 24/10/2022 V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
13 6419/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Việc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện
14 6418/UBND-VX 24/10/2022 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 những tháng cuối năm 2022
15 6415/UBND-VX 24/10/2022 V/v hỗ trợ Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa - tranh Cúp Phát thanh VOH lần thứ 24 năm 2022
16 6414/UBND-TH 24/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri ở các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện
17 6413/UBND-VX 24/10/2022 V/v đề xuất đặt hàng chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sản xuất năm 2023
18 6412/UBND-VX 24/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19 6393/BC-UBND 21/10/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động du lịch cộng đồng và thực trạng nguồn nhân lực du lịch
20 6411/UBND-TH 24/10/2022 V/v lập danh sách đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính Phủ