Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 313/UBND-XDCB 20/01/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng gói thầu số 06 Nhà xe, cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt ngoài nhà, cột cờ thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười
2 1909/KH-UBND 15/04/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tháp Mười đến năm 2025
3 1944/QĐ-UBND 19/04/2022 Về việc phê duyệt giá trị thanh lý tài sản của Trường Mầm non Phú Điền
4 1943/UBND-TH 19/04/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
5 1934/QĐ-UBND 18/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 1935/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt
7 1942/UBND-TCKH 19/04/2022 V/v cho thuê Kho dự trữ quốc gia Thanh Mỹ, xã Thanh Mỹ
8 1940/UBND-TCKH 19/04/2022 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn hồ sơ thanh, quyết toán chế độ hỗ trợ đối với người nhiễm Covid-19, người tử vong do nhiễm Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (lần 2)
9 885/VPUBND-NN 19/04/2022 Về việc tham mưu xây dựng báo cáo rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn trong thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ, chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới
10 884/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
11 883/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v Tổ chức ECF gia hạn thực hiện dự án
12 10951/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ bắc kênh Giữa Cô Hai (kênh Năm - ranh xã Mỹ An)
13 10947/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Đông kênh Cùng (kênh Phước Xuyên - kênh Tân Công Sính 2)
14 11041/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ tây Tư Mới (Hội Kỳ Nhất - cầu kênh Tứ) - cầu sắt chợ đến bến đò cũ
15 11032/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Đông kênh 15 (ĐT844 - ranh Cao Lãnh)
16 1912/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp (chợ Mỹ Quí)
17 1932/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung lần 1 công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
18 876/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022
19 875/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
20 1931/QĐ-UBND 18/04/2022 Về việc thanh lý điểm mua bán Gò Tháp