Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [943/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc
2 [942/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
3 [941/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
4 [940/QĐ-UBND - 27/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyê
5 [939/QĐ-UBND - 27/02/2024] Về việc phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024
6 [938/UBND-VX - 26/02/2024] V/v lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông
7 [937/QĐ-UBND - 26/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
8 [936/QĐ-UBND - 26/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
9 [935/QĐ-UBND - 26/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
10 [934/QĐ-UBND - 26/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
11 [933/QĐ-UBND - 26/02/2024] Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác bến đò ngang Phú Điền
12 [932/QĐ-UBND - 26/02/2024] Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Mô hình “Canh tác lúa bền vững
13 [931/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ quản lý trật tự đô thị thị trấn Mỹ An
14 [930/UBND-XDCB - 26/02/2024] Về việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện các công trình giao thông
15 [929/BC-UBND - 26/02/2024] Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa kiểng năm 2023, định hướng năm 2024
16 [928/KH-UBND - 26/02/2024] Thu hồi dự toán kinh phí qua Kết luận thanh tra
17 [927/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định về việc phân công kiêm nhiệm phụ trách kế toán
18 [926/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định về việc gọi ông Trần Vĩnh Khang hạ sĩ quan dự bị
19 [925/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định về việc gọi ông Nguyễn Minh Bằng hạ sĩ quan dự
20 [924/QĐ-UBND - 26/02/2024] Quyết định về việc cho thôi kiêm nhiệm phụ trách kế toán