Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10036/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 10037/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 10039/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 10039/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
5 10040/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 10041/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 10042/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 10043/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 10044/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 10045/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 10046/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 10047/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 2050/VPUBND-XDCB 15/10/2021 V/v ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
14 10048/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 10049/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 10050/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 10051/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 10052/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 10053/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 10067/QĐ-UBND 15/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng