Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6682/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
2 6681/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả phụ cấp theo trình độ đào tạo đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Công an viên và Ấp đội trưởng theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 6680/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập
4 6679/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thuê nhà dân giữ trẻ Học kỳ I năm học 2022 - 2023
5 6678/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục Mầm non năm 2022
6 6677/UBND-XDCB 02/11/2022 V/v đôn đốc xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
7 6676/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2022 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
8 6658/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 6657/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 6656/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 6655/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 6654/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
13 6653/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
14 6588/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 6594/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6595/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
17 6589/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 6645/UBND-TCKH 01/11/2022 V/v đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
19 6644/UBND-TCKH 01/11/2022 V/v thực hiện báo cáo, cung cấp số liệu tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước
20 6642/UBND-NN 01/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng