Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6332/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2023
2 6331/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
3 6330/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
4 6329/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
5 6301/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 6300/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6320/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6319/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 6318/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 6317/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 6280/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6279/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 6278/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
14 6277/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 6276/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6275/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 6274/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 6316/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 6315/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 6314/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội