Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 545/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện
2 542/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện
3 541/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
4 540/VPUBND-VX 14/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022
5 1200/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc giao đất tại quy hoạch Trung tâm thương mại xã Trường Xuân - Hộ ông Mai Văn Dùng, thị trấn Mỹ An
6 1198/QĐ-UBND 14/03/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Mai Văn Dùng, thị trấn Mỹ An (đất tọa lạc xã Trường Xuân)
7 1196/UBND-VX 14/03/2022 V/v rà soát, báo cáo tình trạng sử dụng pa nô, áp phích tuyên truyền trên địa bàn huyện
8 531/VPUBND-TCKH 11/03/2022 V/v cung cấp thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán năm 2022
9 530/VPUBND-TCKH 11/03/2022 V/v báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất
10 528/VPUBND-TH 11/03/2022 V/v góp ý đối với Phương án đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh năm 2022
11 527/VPUBND-VX 11/03/2022 V/v báo cáo công tác đầu tư sửa chữa các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện đến tháng 3/2022
12 526/VPUBND-VX 11/03/2022 V/v tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong điều kiện bình thường mới
13 1190/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 112, tờ bản đồ số 47
14 1189/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 113, tờ bản đồ số 47
15 1188/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 114, tờ bản đồ số 47
16 1187/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Hoài Phong, xã Đốc Binh Kiều, thửa 115, tờ bản đồ số 47
17 1186/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc hủy Quyết định số 11497/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
18 1185/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất -hộ bà Châu Thị Diễm An, thị trấn Mỹ An
19 1184/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1183/QĐ-UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng