Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6440/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Kim Loan
2 6439/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Loan Em
3 6438/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Hồng Xuyến
4 6437/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Trường
5 6436/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Ngọc Triệu
6 2003/VPUBND-VX 08/10/2021 Về việc hướng dẫn thu dung, điều trị đối với người nhiễm COVID-19 về từ các tỉnh, thành phố
7 2002/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN
8 2001/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v đăng ký thực hiện mô hình chỉ đạo điểm OCOP giai đoạn 2021-2025
9 2000/VPUBND-NC 08/10/2021 Về việc hỗ trợ thi công Tiểu dự án 2 “ Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 1999/VPUBND-NN 08/10/2021 V/v đăng ký danh sách theo Kế hoạch Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế hợp tác của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh
11 6513/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Thà,
12 6512/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Tuyết Sương
13 6511/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Sơn
14 6510/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trương Thị Mỹ Linh
15 6509/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Hóa
16 6508/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Duyên
17 6507/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Ngô Minh Tuấn
18 6506/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Tuyết
19 6505/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hiền
20 6504/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Đoàn Hồng Đức