Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6230/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v khẩn trương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai thủ tục năm 2023
2 6231/BC-UBND 14/10/2022 Tổng kết, đánh giá thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
3 6232/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hồ sơ phục vụ công tác đấu giá các lô đất trong Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án
4 6233/UBND-NV 14/10/2022 V/v đăng ký danh sách CBCCVC tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2022
5 6238/UBND-NN 14/10/2022 Về việc chủ động ứng phó với lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông
6 6240/UBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 2437/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8 6241/UBND-VX 14/10/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 6223/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6222/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 6221/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6220/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 6219/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6218/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 6102/UBND-XDCB 10/10/2022 V/v chủ trương nghiệm thu thực tế và phát sinh khối lượng công trình CDC trung tâm xã Phú Điền
16 6217/UBND-VX 14/10/2022 V/v ý kiến về sự phù hợp đối với các vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS với quy hoạch khác của huyện
17 6216/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp cải tạo, sửa chữa Cửa hàng xăng dầu Mỹ An
18 6215/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v cung cấp, số liệu hiện trạng và xây dựng, cập nhật Bản đồ hiện trạng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
19 6214/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp cống tạo nguồn ô bao Tân Kiều 6
20 6213/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Việt Kiều.