Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9898/QĐ-UBND 07/10/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Lê Thị Hạnh, xã Đốc Binh Kiều
2 9897/UBND-TH 07/10/2021 V/v góp ý Đề cương Đề án đầu tư hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
3 1992/VPUBND-TCKH 07/10/2021 V/v giải phóng mặt bằng tại Công ty cấp 4 ấp 5A, xã Trường Xuân
4 1991/VPUBND-TCKH 07/10/2021 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính
5 1990/VPUBND-NN 07/10/2021 Vv đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025
6 6283/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Mỹ An A
7 9893/UBND-XDCB 07/10/2021 V/v cung cấp vị trí cấm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ luồng tuyến kênh Tháp Mười số 1, kênh Tháp Mười số 2 thuộc địa phận huyện Tháp Mười
8 1988/VPUBND-NC 07/10/2021 V/v thực hiện kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong năm 2021
9 3815/UBND-XDCB 20/07/2021 V/v gia hạn và phát sinh khối lượng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân Kiều, QS Mỹ Hòa
10 8603/UBND-XDCB 02/08/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
11 9129/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Nam K2 (từ kênh ông Hai - 307)
12 1987/VPUBND-VX 07/10/2021 V/v thông tin, tuyên truyền tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới
13 9677/UBND-XDCB 29/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
14 5779/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Tư
15 5778/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé Tư
16 5777/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Trứ
17 9891/BC-UBND 07/10/2021 Việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Tháp Mười (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020)
18 9890/UBND-VX 07/10/2021 V/v thống kê, đề xuất tên đường, công trình công cộng
19 9887/QĐ-UBND 07/10/2021 Thành lập Tổ công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 1985/VPUBND-XDCB 07/10/2021 V/v báo cáo danh mục công trình dự kiến khởi công, hoàn thành