Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2450/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp
2 2449/VPUBND-VX 18/10/2022 V/v tham mưu Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
3 2441/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v phân bổ kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và kinh phí điều tra cung, cầu lao động năm 2022
4 2440/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
5 2433/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ
6 2432/VPUBND-NN 17/10/2022 Về việc tham mưu danh sách tham dự lớp tập huấn TOT cho cán bộ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
7 2431/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v thông tin, tuyên truyền Chương trình tuyên truyền lưu động năm 2022
8 2430/VPUBND-XDCB 17/10/2022 V/v ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh Cửa hàng xăng dầu Petro Đồng Tháp đấu nối vào đường vành đai ĐT.844 tại Km31+257 bên trái tuyến
9 2443/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân
10 6249/QĐ-UBND 17/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu
11 6248/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 6250/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 6251/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 6273/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 58
15 6272/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 57
16 6271/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Huỳnh Ngọc Hân, thị trấn Mỹ An
17 6270/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - hộ ông Ngô Minh Kha, xã Tân Kiều
18 6269/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận 05 (năm) sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2022
19 2442/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 6253/UBND-NN 17/10/2022 Về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2022