Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7538/BC-UBND 29/11/2022 Báo cáo Thực hiện Chỉ số B1 năm 2022
2 7537/UBND-TCKH 29/11/2022 V/v báo cáo kết quả kiểm kê nguồn lực năm 2022 trên địa bàn huyện
3 7536/UBND-TCKH 29/11/2022 V/v góp ý đối với dự thảo các phương án Logo chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen và Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với Logo
4 7535/BC-UBND 29/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025
5 7534/UBND-NN 29/11/2022 Về việc tham mưu đối với nội dung cam kết thực hiện, vận động, theo dõi, hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình Sản xuất Bưởi da xanh theo tiêu chuẩn hữu cơ giai đoạn 2022 - 2025
6 7533/QĐ-UBND 29/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 625/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư An Phong- Đường Thét - Hộ bà Trần Thị Tư
7 7531/UBND-NC 29/11/2022 Xác nhận kết quả tự chấm điểm theo bảng tiêu chí thi đua, đánh giá xếp hạng năm 2022 của Phòng Tư pháp Huyện
8 7530/UBND-VX 29/11/2022 báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
9 7528/QĐ-UBND 29/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh dự án Mua sắm 02 màn hình Led Hội trường A và Hội Trường B
10 7527/UBND 29/11/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
11 7526/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
12 7525/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
13 7524/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
14 7523/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
15 7522/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
16 7504/UBND-VX 28/11/2022 V/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022
17 7521/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
18 7520/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 7519/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 7518/UBND-VX 29/11/2022 V/v báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030