Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6641/UBND-NN 01/11/2022 Về việc chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn
2 6640/UBND-VX 01/11/2022 V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục Mầm non đầu năm học 2022 - 2023
3 6593/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 6590/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 6591/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 6592/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6628/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Lê Hoàng Châu
8 6627/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hoàng Dân
9 6626/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Hương
10 6625/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bùi Văn Tùng
11 6624/QĐ-UBND 01/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bùi Văn Tùng
12 6623/UBND-NN 01/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 6618/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v kinh phí hạng mục San lấp mặt bằng công trình Cải tạo mở rộng Cơ sở làm việc Công an huyện Tháp Mười
14 6616/UBND-NV 31/10/2022 V/v tham mưu khen thưởng tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI
15 6615/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v quản lý chặt chẽ chất lượng lập hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và chất lượng thi công, lắp đặt thiết bị đối với các dự án đầu tư công, các gói thầu có quy mô lớn
16 6614/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
17 6613/UBND-VX 31/10/2022 V/v tham mưu tổ chức Lễ tưởng niệm 156 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
18 6612/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 6611/UBND-TCKH 31/10/2022 V/v thông tin về Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần III - năm 2022
20 6610/UBND-XDCB 31/10/2022 V/v lập danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia Tuần hàng (tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và Hội nghị kết nối)