Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3802/BC-UBND 19/07/2021 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
2 3823/QĐ-UBND 20/07/2021 Giao bổ sung kinh phí đầu tư Lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tuyến tránh đường tỉnh ĐT850, xã Mỹ Đông
3 3825/UBND-TCKH 20/07/2021 V/v tạm ứng tiền ăn cho người đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
4 3819/QĐ-UBND 20/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phan Văn Hở
5 3820/UBND-XDCB 20/07/2021 V/v điều chỉnh thiết kế công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Bắc kênh K2 (Cây Dong-307)
6 3816/KH-UBND 20/07/2021 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2021
7 3821/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch
8 3809/UBND-NN 19/07/2021 V/v rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện
9 3801/UBND-NV 19/07/2021 V/v góp ý Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI
10 3814/QĐ-UBND 20/07/2021 Về việc thay đổi cán bộ làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã
11 3816/UBND-NV 20/07/2021 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
12 3876/BC-UBND 22/07/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 Kỳ báo cáo: 14/7/2021
13 3866/QĐ-UBND 21/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tên dự án: Đường bờ Tây kênh Ông Hai
14 3867/QĐ-UBND 21/07/2021 Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3)
15 3851/QĐ-UBND 21/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan
16 3852/BC-UBND 21/07/2021 Về việc rà soát, thống kê các hồ, ao trên địa bàn huyện quản lý không được san lấp
17 3850/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện
18 3848/UBND-TCKH 21/07/2021 V/v lập phương án sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020
19 3860/QĐ-UBND 21/07/2021 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2021 (lần 1)
20 3856/TTr-UBND 21/07/2021 Về việc xin chủ trương lập Quy hoạch chung Trung tâm xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười theo tiêu chí đô thị loại V