Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12070/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Phát
2 12071/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Tuyết Mỹ
3 12072/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé
4 12073/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Hồ Thị Cho
5 12074/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bình
6 12075/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Cơ
7 12076/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Hồng Lạc
8 12077/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thiệt
9 12078/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Kim
10 12079/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 12080/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 12081/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Ngâu
13 12082/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hai
14 12083/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội ông Nguyễn Văn Dưng
15 12084/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bê
16 12085/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Đặng Thị Nhanh
17 287/VPUBND-TCKH 11/02/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18 271/VPUBND-TH 09/02/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện giao tháng 01 năm 2022
19 286/VPUBND-TCKH 11/02/2022 V/v cung cấp số liệu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 và năm 2021
20 285/VPUBND-NN 11/02/2022 Về việc triển khai Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu- Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh