Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1724/UBND-TCKH 06/04/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
2 1722/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 1721/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 1720/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1719/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 1718/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 1717/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1716/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 755/VPUBND-TCKH 06/04/2022 V/v báo cáo kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2021
10 754/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v cung cấp thông tin liên quan địa điểm thực hiện dự án
11 1490/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Minh Long
12 1489/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười - hộ ông Đặng Văn Hải, thị trấn Mỹ An
13 1491/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Văn Phúc
14 1492/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Đỗ Thị Giềng
15 1493/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lý Văn Hùng
16 1494/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Sanh
17 1495/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Tân Kiều (mở rộng) - Hộ ông Bùi Văn Dương
18 1496/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Đặng Thị Yến
19 1497/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Lê Thị Ngọt
20 1487/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc phê duyệt sử dụng kinh phí và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đợt 01, năm 2022