Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1988/VPUBND-NC 07/10/2021 V/v thực hiện kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong năm 2021
2 3815/UBND-XDCB 20/07/2021 V/v gia hạn và phát sinh khối lượng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân Kiều, QS Mỹ Hòa
3 8603/UBND-XDCB 02/08/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
4 9129/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lưới hạ thế tuyến bờ Nam K2 (từ kênh ông Hai - 307)
5 1987/VPUBND-VX 07/10/2021 V/v thông tin, tuyên truyền tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới
6 9677/UBND-XDCB 29/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
7 5779/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Tư
8 5778/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé Tư
9 5777/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Trứ
10 9891/BC-UBND 07/10/2021 Việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Tháp Mười (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020)
11 9890/UBND-VX 07/10/2021 V/v thống kê, đề xuất tên đường, công trình công cộng
12 9887/QĐ-UBND 07/10/2021 Thành lập Tổ công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Tháp Mười
13 1985/VPUBND-XDCB 07/10/2021 V/v báo cáo danh mục công trình dự kiến khởi công, hoàn thành
14 1983/VPUBND-NN 07/10/2021 V/v triển khai Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp
15 5776/QD-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Hồ Văn Thuận
16 5775/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Thao
17 5774/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Tám
18 5773/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Bé Ta
19 5772/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Bùi Thị Sum,
20 5771/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Sáu