Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1512/UBND-VX 25/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và Số hóa di sản văn hóa
2 1485/KH-UBND 24/03/2022 Kế hoạch thực hiện các giải pháp giữ vững xã, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, thị trấn có ma túy năm 2022
3 1507/TTr-UBND 25/03/2022 Về việc thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
4 1508/UBND-XDCB 25/03/2022 V/v cung cấp các mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp
5 1502/UBND-VX 25/03/2022 V/v cung cấp thông tin về camera giám sát
6 11840/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 915/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí huyện học tập
8 1518/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Phan Thị Nhân
9 1519/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Nguyễn Thị Hạnh
10 1520/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Lê Thị The
11 1521/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 603/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - ông Lê Trung Hiền thừa kế hộ ông Lê Hồng Sang
12 1522/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 239/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Mở rộng xã Phú Điền - Hộ ông Đổ Hửu Hòa
13 1523/QĐ-UBND 26/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Trương Văn Vũ
14 1526/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Thanh Tùng
15 1527/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Văn Bé Sáu
16 1529/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 637/QĐ-UB ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Trường Xuân - (bà Nguyễn Thị Lợi nhận thừa kế hộ bà Phạm Thị Khâu)
17 1530/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Hoa Sen
18 12184/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2021 - 2025
19 1534/UBND-NN 28/03/2022 Về việc liên kết sản xuất lúa với Công ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp Lộc Trời
20 12185/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười