Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12186/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOAC̣H Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Tháp Mười
2 1364/UBND-VX 28/03/2022 V/v triển khai thực hiện rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt và giải ngân cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ
3 1361/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Hoàng Minh, xã Mỹ Hòa
4 1362/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hộ ông Hồ Văn Luận, xã Tân Kiều
5 1715/UBND-NN 06/04/2022 Về việc góp ý dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
6 1714/UBND-XDCB 06/04/2022 V/v thỏa thuận địa điểm Dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi tại xã Hưng Thạnh của Công ty cổ phần đầu tư C.E.T
7 1713/UBND-NN 06/04/2022 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ và Công tác phòng, chống thiên tai năm 2022
8 1712/UBND-TCKH 06/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022
9 1711/UBND-XDCB 06/04/2022 V/v hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư xin đầu đầu tư hạ tầng tại Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp-Dịch vụ thương mại Trường Xuân
10 1710/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề Y, Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn huyện năm 2022
11 752/VPUBND-NN 06/04/2022 Về viêc thực hiện theo nội dung yêu cầu Công văn số 940/SNN-KHTC ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
12 751/VPUBND-XDCB 06/04/2022 V/v tham mưu giao đất tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để xây dựng nhà máy nước mặt
13 1709/UBND-NN 06/04/2022 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
14 1593/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v ý kiến vị trí xây dựng trạm BTS đợt 2 năm 2021 (lần 2)
15 1597/UBND-XDCB 29/03/2022 V/v cung cấp thông tin về các dự án cầu nằm trên tuyến kênh do Trung ương quản lý
16 12187/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 12188/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 12189/KH-UBND 31/12/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 1477/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình truyền thông về Dân số; về mất cân bằng giới tính khi sinh và các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 1478/KH-UBND 24/03/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030