Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12074/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bình
2 12075/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Cơ
3 12076/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Hồng Lạc
4 12077/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Thiệt
5 12078/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Kim
6 12079/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 12080/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 12081/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Ngâu
9 12082/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Hai
10 12083/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội ông Nguyễn Văn Dưng
11 12084/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bê
12 12085/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho bà Đặng Thị Nhanh
13 287/VPUBND-TCKH 11/02/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
14 271/VPUBND-TH 09/02/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện giao tháng 01 năm 2022
15 286/VPUBND-TCKH 11/02/2022 V/v cung cấp số liệu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 và năm 2021
16 285/VPUBND-NN 11/02/2022 Về việc triển khai Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu- Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
17 274/VPUBND-VX 10/02/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
18 598/BC-UBND 08/02/2022 Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19 597/BC-UBND 08/02/2022 Báo cáo Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Thanh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
20 12089/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội cho ông Huỳnh Tấn Hớn