Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 850/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn huyện
2 849/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động
3 1903/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Đinh Minh Dũng và bà Trương Thị Tuyết Hồng, thị trấn Mỹ An
4 1902/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Tháp Mười năm 2022
5 1234/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch tăng cường liên kết giữa các tổ chức kinh tế, hội quán với các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn huyện Tháp Mười đến năm 2025
6 835/VPUBND-NN 15/04/2022 Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 1900/QĐ-UBND 15/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Ngô Thanh Phong, xã Mỹ Quí
8 834/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính
9 833/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v báo cáo kinh phí thực hiện thanh, quyết toán kinh phí năm 2021 đến tháng 3/2022
10 1898/QĐ-UBND 15/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 1897/QĐ-UBND 15/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 829/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v đề xuất dự án sử dụng Quỹ các Dự án tác động nhanh (QIPs) Hợp tác Mê Công - sông Hằng
13 1895/UBND-VX 15/04/2022 V/v nộp hồ sơ đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2021
14 828/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 133/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022, Quyết định số 595/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2022, Quyết định số 596/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương
15 1894/QĐ-UBND 15/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 1893/QĐ-UBND 15/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 827/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới trên địa bàn Tỉnh năm 2022
18 826/VPUBND-TCKH 15/04/2022 V/v góp ý Chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 1884/Kh-UBND 14/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Tháp Mười năm 2022
20 1883/UBND-TCKH 14/04/2022 V/v góp ý dự thảo quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh