Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 703/VPUBND-TH 31/03/2022 V/v tham mưu Công văn chỉ đạo công tác thực hiện vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn
2 704/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
3 705/VPUBND-TCKH 31/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 706/VPUBND-VX 31/03/2022 V/v thông báo công nhận hộ chiếu vắc xin
5 708/VPUBND-NN 01/04/2022 Về việc đại diện tổ chức Seed to Table làm việc tại huyện (tháng 4/2022)
6 709/VPUBND-XDCB 01/04/2022 V/v cung cấp thông tin xây dựng bản đồ khu vực địa lý phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen
7 710/VPUBND-XDCB 01/04/2022 V/v tuyên truyền vận động Doanh nghiệp tham gia Chương trình Khảo sát Chuyển đổi số doanh nghiệp-VCCI 2022
8 711/VPUBND-TCKH 01/04/2022 V/v cho thuê Kho dự trữ quốc gia Thanh Mỹ, xã Thanh Mỹ
9 712/VPUBND-TH 01/04/2022 V/v rà soát, báo cáo về các di sản thiên nhiên trên địa bàn huyện
10 714/VPUBND-VX 01/04/2022 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Tiểu ban Chuyên môn khen thưởng kỷ luật Đai hội TDTT tỉnh đồng Tháp lần thứ IX năm 2022
11 716/VPUBND-NN 01/04/2022 Về việc chuẩn bị nội dung và làm việc với đoàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 534/KH-SKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
12 1467/UBND-NN 24/03/2022 Về việc rà soát Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
13 1613/TTr-UBND 30/03/2022 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quý II năm 2022
14 652/VPUBND-TH 24/03/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2022
15 653/VPUBND-TCKH 24/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022
16 1469/BC-UBND 24/03/2022 BÁO CÁO Tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
17 723/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 1470/UBND-XDCB 24/03/2022 V/v đăng ký bổ sung vốn năm 2022
19 1471/UBND-TCKH 23/03/2022 V/v tạm ứng kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An)
20 1384/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương