Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1683/UBND-NN 04/04/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn
2 655/VPUBND-TCKH 24/03/2022 V/v phối hợp xây dựng các giải pháp thu NSNN giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
3 656/VPUBND-VX 24/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
4 657/VPUBND-NN 24/03/2022 Về việc thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm, chim yến quý 1 năm 2022
5 658/VPUBND-VX 24/03/2022 V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022-2023
6 661/VPUBND-VX 25/03/2022 V/v thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022
7 662/VPUBND-TCKH 25/03/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
8 663/VPUBND-TCKH 25/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
9 664/VPUBND-XDCB 25/03/2022 V/v áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ
10 669/VPUBND-VX 28/03/2022 V/v xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022
11 670/VUBND-NN 28/03/2022 Về việc thông tin tham dự Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 “Liên kết cùng phát triển”
12 671/VPUBND-VX 28/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
13 672/VPUBND-XDCB 28/03/2022 V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
14 673/VPUBND-XDCB 29/03/2022 V/v cung cấp thông tin số liệu và hồ sơ phục vụ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
15 674/VPUBND-TH 29/03/2022 V/v thực hiện Quyết định số 275/QĐ-UBND-HC ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16 675/VPUBND-VX 29/03/2022 V/v khẩn trương báo cáo tình trạng sử dụng pa nô, áp phích tuyên truyền trên địa bàn huyện
17 678/VPUBND-NN 29/03/2022 Về việc góp ý dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
18 680/VPUBND-XDCB 29/03/2022 V/v hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ các đồ án quy hoạch chung trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 681/VƠUBND-NN 29/03/2022 Về việc góp ý Kế hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025
20 682/VPUBND-XDCB 29/03/2022 V/v triển khai văn bản mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện