LĨNH VỰC Y TẾ

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND-HC  ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website