LĨNH VỰC Y TẾ

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC Y TẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

 TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website