Xuất bản thông tin

null Đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận

Bản vẽ Quy hoạch thị trấn Tràm Chim

Đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận.

1/ Quyết định phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận. Tại đâu

 

2/ Bản vẽ quy hoạch. tại đâu