Xuất bản thông tin

null THANH TRA HUYỆN

Chi tiết bài viết CÁC PHÒNG BAN

THANH TRA HUYỆN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THANH TRA HUYỆN

 

 - Ông: Trần Văn Lắm

- Sinh năm: 10/5/1973

- Quê quán: Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chánh Thanh tra huyện Tam Nông.

- Điện thoại di động: 0918.667.569

- Địa chỉ email: tvlam.htn@gmail.com

--------------------------------------------------

 

 

- Ông: Nguyễn Văn Nên

- Sinh năm: 28/8/1968

- Quê quán: xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0776.827.255

- Địa chỉ email: nvnenthanhtra@gmail.com

--------------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Văn Tưởng

- Sinh năm: 15/7/1968

- Quê quán: xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chánh Thanh tra huyện Tam Nông.

- Điện thoại cơ quan: 02773.827260

- Điện thoại di động: 0979.454.070

- Địa chỉ email: nvtuong189@gmail.com