Xuất bản thông tin

null PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Chi tiết bài viết CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Ông: Quảng Thanh Trường

- Sinh ngày/tháng/năm: 10/7/1963

- Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp, Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Điện thoại di động: 0918 324 699

- Địa chỉ email: quangthanhtruong.htn@gmail.com

-------------------------------------------

 

 

- Ông: Đỗ Minh Hoàng

- Sinh ngày/tháng/năm: 20/07/1967

- Quê quán: Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Điện, Điện tử

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Điện thoại di động: 0913 126 543

- Địa chỉ email: dmhoang1967@gmail.com

-------------------------------------------

 

- Ông: Vũ Văn Bi

- Sinh ngày/tháng/năm: 13/06/1975

- Quê quán: Xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Điện thoại di động: 0918 497 717

- Địa chỉ email: vuvanbi7@gmail.com