Xuất bản thông tin

null PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Chi tiết bài viết CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN


 

- Ông: Lê Phước Hậu

- Sinh năm: 14/08/1973

- Quê quán: Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lí giáo duc

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Điện thoại di động: 0987 580 340

- Địa chỉ email: lephuochau.tamnong.dongthap@moet.edu.vn

------------------------------------------------

 

 

- Ông: Lê Thanh Long

- Sinh năm: 10/10/1979

- Quê quán: Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lịch sử

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0913 843 992

- Địa chỉ email: lethanhlong.tamnong.dongthap@moet.edu.vn

------------------------------------------------

 

 

 

- Bà: Lê Thị Mộng Tuyền

- Sinh năm: 10/03/1970

- Quê quán: Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Giáo dục mầm non

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0904 353 413

- Địa chỉ email: ltmongtuyen.tamnong.dongthap@moet.edu.vn