Xuất bản thông tin

null PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CÁC PHÒNG BAN Chi tiết bài viết

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Bà: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

- Sinh năm: 01/01/1971

- Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Điện thoại di động: 0985394952

- Địa chỉ email: nguyenthianhnguyettn@gmail.com

---------------------------------------------

 

 

- Ông: Nguyễn Thành Trung

- Sinh năm: 29/11/1977

- Quê quán: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, ĐT

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng, Phòng LĐ-TB&XH.

- Điện thoại di động: 0834006699

- Địa chỉ email: mrnguyentrungtn@gmail.com

---------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Hùng Cường

- Sinh năm: 26/06/1964

- Quê quán: Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, ĐT

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng, Phòng LĐ-TB&XH.

- Điện thoại di động: 0913676358

- Địa chỉ email: nhcuong.htn@gmail.com