Xuất bản thông tin

null XÃ AN LONG

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ AN LONG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LONG

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LONG - HUYỆN TAM NÔNG

01

Phùng Minh Đức

Chủ tịch

 

0969900229

 

Phungminhduc1967@gmail.com
02 Ngô Thị Hồng Phương Phó Chủ tịch         Nthphuong.htn@dongthap.gov.vn
03 Nguyễn Phương Bình Phó Chủ tịch 1977

0792662662   npbinh.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1