Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ THÀNH A

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ THÀNH A

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH A

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH A - HUYỆN TAM NÔNG

01

Trần Hoài Nam

Chủ tịch

1984

 

 

 

thnam.htn@dongthap.gov.vn
02 Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch 1982

 

0898010328   Dvt19822009@gmail.com
03 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch     0257960346   Nthung.hndx@gmail.com
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1