Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ THÀNH A

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ THÀNH A

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH A

 

 

- Ông: Trần Hoài Nam

- Sinh năm: 30/11/1983

- Quê quán: xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0907.411.836

- Địa chỉ email: tranhoainam.htn@gmail.com

--------------------------------------

 

 

- Ông: Dương Văn Thắng

- Sinh năm: 1982

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 2

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0898010328

- Địa chỉ email: dvt19822009@gmail.com

--------------------------------------

 

 

- Ông: Huỳnh Thanh Hùng

- Sinh năm: 1975

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0357960346

- Địa chỉ email: hthung.hndx@gmail.com