Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ HIỆP

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ HIỆP

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HIỆP

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HIỆP - HUYỆN TAM NÔNG

01

Nguyễn Minh Luỹ

Chủ tịch

 1977

 

0902850109

 

nguyenminhluy.htn@gmail.com
02 Nguyễn Thị Bé Hai Phó Chủ tịch 1984

 

0901091062   Ntbhai.htn@dongthap.gov.vn
03 Nguyễn Văn Thắng       0939646998   nvthang.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1