Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ ĐỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ ĐỨC

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐỨC - HUYỆN TAM NÔNG

01

 Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

1977  

 

0918304113

  nvdung.htn@dongthap.gov.vn
02 Võ Văn Phúc Phó Chủ tịch 1982

0913643344   Vvphuc.htn@dongthap.gov.vn
03 Nguyễn Thanh Sang Phó Chủ tịch 1979

 

0763949800   nthanhsang.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1