Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ ĐỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ ĐỨC

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐỨC

 

- Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Sinh năm: 10/5/1977

- Quê quán: xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp Lý Luận Chính trị.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Đức.

- Điện thoại di động: 0827556699

- Địa chỉ email: nnguyenvandungphuduc@gmail.com

------------------------------------

 

 

 

- Ông: Võ Văn Phúc

- Sinh năm: 17/10/1982

- Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý hành chính.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Đức.

- Điện thoại cơ quan: 0277.3976.222

- Điện thoại di động: 0913463344

- Địa chỉ email: vovanphuc1982@gmail.com

------------------------------------

 

 

 

- Ông: Nguyễn Thanh Sang

- Sinh năm: 10/9/1979

- Quê quán: Xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Đất đai.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Đức.

- Điện thoại cơ quan: 0277.3976.222

- Điện thoại di động: 0763949800

- Địa chỉ email: nguyensangpd1979@gmail.com