Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ ĐỨC

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ ĐỨC

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐỨC - HUYỆN TAM NÔNG

01

 

Chủ tịch

  

 

 

 

   
02 Võ Văn Phúc Phó Chủ tịch 1982

 

0913643344   Vvphuc.htn@dongthap.gov.vn
03 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch 1977

0918304113   nvdung.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1