Xuất bản thông tin

null XÃ TÂN CÔNG SÍNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ TÂN CÔNG SÍNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CÔNG SÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CÔNG SÍNH - HUYỆN TAM NÔNG

01

Phạm Văn Tỷ

Bí thư

 1963

 

0989244593

 

Pvty.htn@dongthap.gov.vn
02 Nguyễn Chí Khởi Chủ tịch 1980

 

 

0984 162 330   Thientinhtcs@gmail.com
03 Nguyễn Thị Tú Nguyên           nttnguyen.htn@dongthap.gov.vn
04 Nguyễn Văn Tuấn           nvtuan.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1