Xuất bản thông tin

null XÃ HÒA BÌNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ HÒA BÌNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH - HUYỆN TAM NÔNG

01 Lê Văn Quân  Chủ tịch 1979

0384 972 521   Lvquan2521@gmail.com
02 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch     0944300115   nvtrung.htn@dongthap.gov.vn
03 Phan Hồng Thẩm Phó Chủ tịch       phtham.htn@dongthap.gov.vn  
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1