Xuất bản thông tin

null XÃ HÒA BÌNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ HÒA BÌNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

 

          - Ông: Lê Văn Quân

          - Sinh năm: 1979

          - Dân tộc: Kinh

          - Tôn giáo: Không

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã Hoà Bình

          - Điện thoại cơ quan: 02773 978 448

          - Di động: 0384 97 2521

--------------------------------------

 

 

          - Ông: Nguyễn Văn Trung

          - Sinh năm: 1984

          - Dân tộc: Kinh

          - Tôn giáo: Không

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình

          - Điện thoại cơ quan: 02773 978 448

          - Di động: 0944 300 115

--------------------------------------

 

 

 

          - Ông: Phan Hồng Thẩm

          - Sinh năm: 1980

          - Dân tộc: Kinh

          - Tôn giáo: Không

          - Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình

          - Điện thoại cơ quan: 02773 978 448

          - Di động: 0389585220