Xuất bản thông tin

null XÃ HÒA BÌNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ HÒA BÌNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH - HUYỆN TAM NÔNG

01

 

Chủ tịch

 

 

 

 

 

 
02 Lê Văn Quân Phó Chủ tịch 1979

 

0384 972 521   Lvquan2521@gmail.com
03 Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch     0944300115   nvtrung.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1