Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ CƯỜNG

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ CƯỜNG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ CƯỜNG

 

 

- Ông: Nguyễn Văn Săng

- Sinh năm: 1968

- Quê quán: Xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường

- Điện thoại di động: 0913601473

- Địa chỉ email: nguyenvansang.htn@dongthap.gov.vn

------------------------------------------

 

 

- Ông: Lê Văn Lo

- Sinh năm: 1973

- Quê quán: Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Củ nhân luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường

- Điện thoại di động: 0377684282

- Địa chỉ email: levanlo.dth.1974@gmail.com

------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Văn Bèo

-Sinh năm : 1987

- Quê quán: Xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

-Dân tộc: Kinh

- Tôn giao: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân triết

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Cường

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động: 0984384604

- Địa chỉ email: nguyenvanbeo1987@gmail.com