Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ CƯỜNG

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ CƯỜNG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ CƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ CƯỜNG - HUYỆN TAM NÔNG

01

Nguyễn Văn Săng

Chủ tịch

 1968

 

0913601473

 

Nguyenvansang.htn@dongthap.gov.vn
02 Nguyễn Văn Bèo Phó Chủ tịch 1987

 

0848484862   nguyenvanbeo1987@gmail.com
03 Lê Văn Lo Phó Chủ tịch 1974

0377684282   lvlo.htn@dongthap.gov.vn
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1