Xuất bản thông tin

null THỊ TRẤN TRÀM CHIM

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

THỊ TRẤN TRÀM CHIM

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRÀM CHIM

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRÀM CHIM  - HUYỆN TAM NÔNG

01

Võ Văn Đạt

Chủ tịch

 1974

 

 

00919027113

 

Vvandat.htn@dongthap.gov.vn
02 Trương Thị Ánh Duyên Phó Chủ tịch 1984

 

0783880016    ttaduyen.htn@dongthap.gov.vn
03 Lê Lợi Phó Chủ tịch 1978

 

0798009799    leloi220278@gmail.com
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1