LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC

GHI CHÚ

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.004498

Tải về

2

Công bố mở cảng cá loại 3 - 1.004478

Tải về

3

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) - 1.003956

Tải về

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

4

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu - 3.000175

Tải về

5

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) - 1.000037

Tải về

6

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) - 1.007919

Tải về

LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7

Hỗ trợ Dự án liên kết – 1.003434

Tải về

8

Bố trí ổn định dân cư trong huyện – 1.003281

Tải về

9

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong Tỉnh - 1.003319

Tải về

LĨNH VỰC THỦY LỢI

10

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  - 2.001627

Tải về

11

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003471

Tải về

12

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003459

Tải về

13

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) - 1.003456

Tải về

14

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện - 1.003347

Tải về
15

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương - 1.003618

Tải về

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin