LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

(Theo Quyết định 509/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng ThápQuyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

Mã số

hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện

Nội dung

Mã QR

Nộp hồ sơ

Trả hồ sơ

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

QH_VH04

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Tải về

 

2

QH_VH05

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Tải về

 

3

QH_VH06

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Tải về

 

4

1.001029.000

.00.00.H20

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).

Tải về

 

5

1.000831.000

.00.00.H20

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Trực tiếp hoặc qua BCCI

Tải về

 

6   Thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 13 ngày làm việc Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Không Trực tiếp qua Phòng Văn hóa, Thông tin huyện hoặc qua phần mềm quản lý văn bản iDesk Văn thư Văn phòng hoặc qua phần mềm iDesk Tải về

7   Thủ tục xét, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 13 ngày làm việc Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Không Trực tiếp qua Phòng Văn hóa, Thông tin huyện hoặc qua phần mềm quản lý văn bản iDesk Văn thư Văn phòng hoặc qua phần mềm iDesk Tải về

8   Thủ tục công nhận quy ước khóm, ấp  07 ngày UBND huyện Không Trực tiếp qua UBND huyện hoặc qua phần mềm quản lý văn bản iDesk Văn thư của UBND huyện hoặc qua phần mềm iDesk Tải về

II LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA
1

1.003645.000

.00.00.H20

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội 20 ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

Tải về

2

1.003635.000

.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 15 ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

Tải về

III LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
1

2.000440.000

.00.00.H20

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

05 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

Tải về

2

1.000933.000

.00.00.H20

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

08 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 3;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 3;

Tải về

3

1.004646.000

.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 08 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

Tải về

4

1.004644.000

.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 08 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

Tải về

5

1.004634.000.00

.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 08 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

Tải về

6

1.004622.000

.00.00.H20

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

08

ngày làm việc
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

Tải về

7

1.004648.000

.00.00.H20

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 10 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

Tải về

8

1.003243.000

.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 30 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.
Tải về

9

1.003185.000

.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 20 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.
Tải về

10

1.003226.000

.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 15 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).
Tải về

11

1.003140.000

.00.00.H20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 30 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.
Tải về

12

1.001874.000

.00.00.H20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 20 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ BCCI;

- Qua dịch vụ công trực tuyến (mức 4).
Tải về

13

1.003103.000

.00.00.H20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 15 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Không

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI.
Tải về

IV

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

2.001885

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

Tải về

 

2

2.001884

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

Tải về

 

3

2.001880

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

Tải về

 

4

2.001786

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

- Trực tiếp;

- Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

- Trực tiếp;

-Hoặc dịch vụ Bưu chính;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.

Tải về