DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ

(Theo Quyết định số  1663/QĐ-UBND-HC  ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

*

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin