null Tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức CĐ theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ).

 

Công bố quyết định “Xây dựng bồn hoa trong khuôn viên Trường THPT Lấp Vò 2”  chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Thông qua tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống CĐ Việt Nam và phát huy trách nhiệm của ĐV&NLĐ trong xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Động viên sức mạnh to lớn của ĐV&NLĐ khắc phục mọi khó khăn ra sức thi đua, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐ các cấp. Chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, đồng thời phát hiện nhân tố mới từ các phong trào thi đua. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn phong trào thi đua trong ĐV&NLĐ với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV&NLĐ, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chú trọng phong trào thi đua ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Theo đó, nội dung trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV&NLĐ do CĐ phát động gắn với chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, biện pháp hiệu quả, thiết thực để “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS)”, chú trọng nâng cao năng lực thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV&NLĐ; thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với pháp luật quy định. Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hoàn thành và bàn giao công trình “Thắp sáng tuyến đường tuần tra biên giới” tại 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự với tổng chiều dài 34,2km. Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, phấn đấu ít nhất có 20.000 đoàn viên được hưởng lợi các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết các chương trình phúc lợi ĐV&NLĐ. Tổ chức bàn giao, sửa chữa ít nhất 30 căn nhà “Mái ấm CĐ”. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Thiết chế văn hóa” năm 2023 với chỉ tiêu phấn đấu xây dựng ít nhất 40 đơn vị thiết chế văn hóa cơ sở. Vận động đăng ký, cập nhật đến ngày 30/9/2023 có ít nhất 7.600 sáng kiến tham gia thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; họp mặt gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Phấn đấu thành lập 12 CĐCS, có từ 75% trở lên đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ đủ điều kiện được ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho ĐV&NLĐ và các hoạt động xã hội.

Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, mỗi đơn vị xây dựng và lựa chọn đăng ký ít nhất 2 công trình, mô hình, phần việc, hoạt động mang lại lợi ít thiết thực cho ĐV&NLĐ. Đối với CĐCS: phấn đấu mỗi CĐCS đăng ký ít nhất 1 hoạt động (công trình, mô hình, việc làm mang lại lợi ít thiết thực cho ĐV&NLĐ) chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Qua phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ tỉnh Đồng Tháp, Đại hội XIII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh thường xuyên quan tâm hướng dẫn, đôn đốc các cấp CĐ phối hợp chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tuyên truyền tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua.

TÚ UYÊN