Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

LỊCH LÀM VIỆC Tin tức - sự kiện

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025, tổ chức tối thiểu 10 lớp đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng; đào tạo khoảng 20 chuyên gia năng suất chất lượng tại các sở, ngành và doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Ảnh tư liệu

Hằng năm, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng khoảng 100 tổ chức, doanh nghiệp.

Hỗ trợ ít nhất 15 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của địa phương ít nhất thêm 03 lĩnh vực.

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tăng khoảng 10% - 15% so với giai đoạn 2021 - 2025 ở tất cả nội dung.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp. Mặc dù đã tiếp cận và đạt được những thành tựu nhất định về năng suất, chất lượng nhưng thực tế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Để theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, thời gian tới, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần được các ngành, các cấp quan tâm, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nguồn: 105/KH-UBND

Theo Dongthap.gov.vn