Xuất bản thông tin

null Huy Động Vốn Cho Ngân Sách Tỉnh

chi-tiet-bai-viet Lĩnh vực hoạt động

Huy Động Vốn Cho Ngân Sách Tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa giao Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện hoạt động này.