Xuất bản thông tin

null Kết Nạp Đảng Viên Mới

Thư giãn - Đảng đoàn Đảng - Công đoàn

Kết Nạp Đảng Viên Mới

Buổi sáng, ngày 18-12-2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Kết nạp Đảng viên Lê Thanh Phong

Giám đốc (bên phải) trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên Lê Thanh Phong (bên trái)

Đảng viên mới Lê Thanh Phong đọc lời tuyên thệ