Xuất bản thông tin

null Thành lập Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Thành lập Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh

Ngày 23/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định về việc thành lập Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Ảnh tư liệu minh họa

Ban này do ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng với 18 thành viên.

Ban có nhiệm vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, phương án, kịch bản khôi phục sản xuất, kinh doanh và chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, kịch bản khôi phục sản xuất, kinh doanh và chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, huy động, điều phối các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; là đầu mối tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tổ chức tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh qua các hình thức: Gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp (khi bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19); qua tiếp nhận văn bản; qua số điện thoại đường dây nóng 0277.3876789; qua Email: bhtsxkddongthap@gmail.com và các kênh thông tin liên hệ phù hợp khác do Ban Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định sau đây: Quyết định số 130/QĐ-UBND-TL ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19; Quyết định số 173/QĐ-UBND-TL ngày 12/9/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19.

Văn Khương (CTTĐT Đồng Tháp)