Xuất bản thông tin

null Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 27/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về câng cao chất lượng công tác này.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tham mưu xây dựng, phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý; không để xảy ra tình trạng chậm, nợ đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành đối với địa phương, lĩnh vực phụ trách; tham mưu, xử lý văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo v.v..

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện trách nhiệm điều hành của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy pháp pháp luật trong đánh giá, tư vấn thẩm định các nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình ban hành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền các trường hợp không bảo đảm theo quy định v.v..

Nguồn: 09/CT-UBND