Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

chi-tiet-bai-viet Thông tin khác

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong Công văn khẩn vào ngày 27/10

Ảnh tư liệu

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021 của đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư; thường xuyên trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn; thúc đẩy giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực lãng phí.

Lưu ý, người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan theo dõi tình hình triển khai của các chủ đầu tư, kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện, đồng thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư giải ngân vốn thấp năm 2021.

Bên cạnh đó, đề nghị các Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Nguồn: 420/UBND-ĐTXD