Xuất bản thông tin

null Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

TTHC Cấp Tỉnh Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của UBND Tỉnh 

 

STT Tên Thủ tục hành chính Link
Tải về
1 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Tải về
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Tải về
3 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Tải về
4 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Tải về
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Tải về
6 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Tải về
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Tải về
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Tải về
9 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Tải về
10 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Tải về
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Tải về
12 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Tải về
13 Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
15 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
16 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Tải về
17 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Tải về
18 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Tải về
19 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu Tải về
20 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu Tải về
21 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Tải về
22 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Tải về
23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Tải về
24 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Tải về
25 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương   Tải về
26 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương   Tải về